சிலம்பம் – அடிப்படை நுட்பங்கள்(Silambam – Basic Techniques)

சிலம்பம் – அடிப்படை நுட்பங்கள் (Silambam – Basic Techniques)

கால் மானம் (Kaal maanam): Leg movements

 1. ஒத்த கால் மானம் (Otha kaal maanam)
 2.  2 வீடு கால் மானம் (Irandu veedu kaal maanam)
 3. 4 வீடு கால் மானம் (Naangu veedu kaal maanam)
 4.  4 வீடு 4 – கால் மானம் (Naangu veedu naangu kaal maanam)
 5. அரை உடான் (Arai Vudaan)
 6. உடான் (Vudaan) – முன் (Mun) / பின் (Pin) / வலது (Valathu) / இடது (Idathu)
 7. 4 வீடு 4 – உடான் (Naangu veedu naangu udaan)
 8. சறுக்கி (Saruki)
 9. கிரிக்கி (Kiruki)
 10. துள்ளி வருதல் (Thulli varuthal)

கம்பு பிடி (Kambu pidi): Stick grip names

 1. நெடுங்கம்புப்பிடி (Nedunkambu pidi) / 2 கை தூரப்பிடி (Irandu kai thoorapidi)
 2. படைவீச்சுப்பிடி (Padaiveechu pidi) / ஓரப்பிடி (Orapidi)
 3. நடுங்கம்புப்பிடி (Nadunkambu pidi) / நடுப்பிடி (Nadupidi)

நெடுங்கம்பு அடிப்படை நுட்பம் (Nedun kambu adipadai nutpam): Long stick basic techniques.

 1. வாரல் (Vaaral)
 2. வெட்டு (Vettu)
 3. குத்து (Kuthu)
 4. பகுல் – வலது / இடது (Bagul – valathu / idathu)
 5. பின் சுத்து (Pin suthu)
 6. தலை மானம் (Thalai maanam)
 7. கிரிக்கி (Kiriki)
 8.  1/2 உடான் (Arai Vudaan)
 9. உடான் (Vudaan) – முன் (Mun) / பின் (Pin) / வலது (Valathu) / இடது (Idathu)
 10.  மேல் வீச்சு (Male veechu)
 11.  கீழ் வீச்சு (Keel veechu)
 12.  2 வீடு (Irandu veedu)
 13.  4 வீடு (Nangu veedu)
 14.  4 வீடு 4 (Nangu veedu naalu)
 15.  4 வீடு 4 vudaan (Nangu veedu naalu vudaan)
 16.  கலைப்பு (Kalaippu)

நடுங்கம்பு  அடிப்படை நுட்பம் (Nadunkambu adipadai nutpam): Centre stick basic techniques.

 1. நடு வெட்டு (Nadu vettu)
 2. நடு  வாரல் (Nadu vaaral)
 3. இருபக்க வெட்டு (Irupakka vettu)
 4. இருபக்க வாரல் (Irupakka vaaral)
 5. நடு முழு சுத்து (Nadu muzhu suthu)
 6. 2 வீடு நடுங்கம்பு (Irandu veedu nadungkambu)
 7. நடு பகுல் (Nadu bagul)
 8. 4 வீடு நடுங்கம்பு (Naangu veedu nadungkambu)
 9. 4 வீடு 4 நடுங்கம்பு (Nangu veedu nangu nadungkambu)
 10. சக்கரம் (Chakkaram)
 11. முன் சக்கர சுத்து (Mun chakkara suthu)
 12. முழு சக்கர சுத்து (Muzhu chakkara suthu)
 13. முழு சக்கர மேல் சுத்து
 14. தலை சக்கரம் (Thalai chakkaram)
 15. பின் சுருட்டு (Pin suruttu)
 16. முன் சுருட்டு (Mun suruttu)
 17. சுருட்டி உடான் (Surutti Vudaan) 
 18. தலை சுத்தி வெட்டு (Thalai suthi vettu)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s